Materiaalreglement

 • Tarieven en maximum termijnen worden vastgesteld op de jaarlijkse algemene ledenvergadering.
 • Enkel personen van het bestuur kunnen materiaal verstrekken en terug ontvangen, zij kunnen ook het ontlenen van materiaal weigeren.
 • Enkel werkende leden hebben met een sportkaart het recht materiaal te ontlenen.
 • Bij het ontlenen van materiaal moet een waarborg betaald worden waarvan de hoogte is vastgesteld op de algemene ledenvergadering.
 • In geval van verlies, diefstal of beschadiging van het materiaal, uitgezonderd de slijtage door normaal gebruik en de beschadiging door normaal gebruik en buiten de wil van de ontlener (bv. steenslag,….), moet de ontlener de boekwaarde van het materiaal op het moment van voorval of de werkelijk gemaakte kosten vergoeden. De minimum vergoeding is gelijk aan de waarborg die is toegekend aan het betreffende materiaal. De ontlener kan eventueel, in samenspraak met de materiaalmeester laten herstellen. Hij betaalt dan de herstellingskosten.
 • De maximale uitleentermijn voor materiaal bedraagt 3 weken.
 • Na overschrijden van de maximale uitleentermijn wordt de ontlener een boete opgelegd van 5 euro per ontleend stuk en per week. De maximale boete bedraagt maximaal de huidige waarde van het ontleende materiaal.
 • De maximale hoeveelheid te ontlenen materiaal bedraagt per persoon: 2 touwen (1 enkel en 1 dubbel), 1 piolet, 2 ijsbijlen, 1 gordel, 1 helm, 1 paar crampons, 6 ijsvijzen, 15 setjes, 1 zekeringsapparaat, 5 boeken. 1 lawineset (bestaande uit lawinebieb, sonde en schop), 1 set klemblokken, 3 BD camalots en 3 tricams. Van het overige materiaal kan steeds slechts 1 stuk per persoon worden ontleend. In overleg met het bestuur kan meer materiaal ontleend worden. De digitale beamer kan niet ontleend worden maar wel gebruikt in het LUAK lokaal voor vertoningen op voorwaarde dat deze openstaan voor alle LUAK leden.
 • Studenten hebben voorrang bij het uitlenen van materiaal.
 • Bij het binnenleveren dient het materiaal onderhouden en gereinigd te zijn. De touwen dienen droog afgeleverd te worden. Bivakzakken dienen droog te zijn, zonder modder, bladeren en spinnen.
 • Bij het ontlenen van materiaal dient de ontlener te controleren of het materiaal in goede staat ontvangen is en meldt eventuele gebreken.
 • Bij het binnenleveren heeft de ontlener meldingsplicht indien zich (mogelijke) beschadiging heeft voorgedaan tijdens het gebruik.

Tarieven en max. termijnen vastgelegd laatste algemene ledenvergadering

Contributie nieuwe (eerste jaars) leden met sportkaart 15€

Contributie leden met sportkaart 20€

Contributie leden zonder sportkaart 20€

Contributie steunende leden 15€

Waarborg huur boeken 5 € / boek

Waarborg touwen 25 €/touw

Waarborg piolet 25 €/piolet

Waarborg crampons 25 €/paar

Waarborg ijsvijzen 5€/per ijsvijs

Waarborg setjes 20€/15 setjes

Waarborg lawineset 25 euro

Waarborg camalots en tricams 10 euro/stuk

Waarborg overige 15 – 25 €

Huurtermijn max. 3 weken