Statuten LUAK vzw

De algemene vergadering van vzw LUAK heeft in vergadering van 21 september 2006 in voldoende aantal aanwezig en met algemeenheid van stemmen de volgende statutenwijziging goedgekeurd:
TITEL I. -- Benaming, maatschappelijke zetel, duur, doel

Artikel 1. De vereniging draagt als naam " Leuvense Universitaire Alpinisten klub ", v.z.w., (vereniging zonder winstoogmerk), afgekort : " LUAK vzw ".

Art. 2. De vereniging heeft haar maatschappelijke zetel te 3001 Heverlee, Tervuursevest 101. in het gerechtelijk Nederlandstalig arrondissement Leuven. De maatschappelijke zetel mag naar elk ander adres worden gebracht bij eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur.

Art. 3. De vereniging heeft tot doel de klimsport te beoefenen en te bevorderen. Zij is onder meer organisator en coördinator van ontspannende, sportieve en sociale activiteiten voor haar leden en van alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks mede kunnen verband houden met het realiseren van het maatschappelijk doel. De vereniging kan daartoe ook handelsdaden stellen, voor zover deze ondergeschikt blijven aan het doel waarvoor zij werd opgericht en de opbrengst ervan uitsluitend voor dit doel wordt aangewend.

Art. 4. De vereniging wordt voor onbepaalde duur opgericht en kan op elk moment ontbonden worden.

TITEL II. -- Leden

Art. 5. De vereniging is samengesteld uit effectieve leden en toegetreden leden. Het aantal leden is onbeperkt. Het minimumaantal werkende leden is echter vijf Enkel de effectieve leden maken deel uit van de Algemene Vergadering.

Art. 6. Alle leden hebben dezelfde rechten en plichten die de v.z.w.-wet, de statuten en het inwendig reglement aan de leden van de vereniging toekent, uitgezonderd die bepalingen waar expliciet een onderscheid wordt gemaakt

Art. 7. Effectieve leden verwerven het lidmaatschap na aanvaarding door de Raad van Bestuur en na betaling van het jaarlijks lidgeld, dat per werkingsjaar door de Raad van Bestuur wordt bepaald, en waarvan het bedrag echter 500 euro niet mag overschrijden. De Raad van Bestuur beslist zonder verhaal voor de kandidaat en zonder gehouden te zijn, zijn beslissing te motiveren.. Men houdt op lid te zijn volgens de bepalingen vermeld in artikel 12 van de wet van 2 mei 2002. Enkel de werkende leden maken deel uit van de algemene vergadering. Art. 8. Andere personen, die eventueel aanvaard worden als toegetreden leden, bijvoorbeeld steunende en ereleden, hebben alleen die rechten en verplichtingen, die hen door het bestuur worden toegekend volgens het bijzonder huishoudelijk reglement. Ze nemen geen deel aan de algemene vergadering. .

Art. 9. Geen enkel effectief of toegetreden lid kan enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op de activa van de vzw op grond van de enkele hoedanigheid van lid. Deze uitsluiting van rechten op de activa geldt ten allen tijde: tijdens het lidmaatschap, bij beëindiging van het lidmaatschap om wat voor reden dan ook, bij ontbinding van de vzw, enz.

TITEL III. -- Algemene vergadering

Art. 10. De algemene vergadering is samengesteld uit de effectieve leden van de vereniging. Deze kunnen zich laten vertegenwoordigen door een ander effectief lid. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur, of door een vervanger aangesteld door de Raad van Bestuur.

Art. 11. De algemene vergadering is bevoegd voor : i) de wijziging van de statuten. ii) de benoeming en afzetting van de leden van de Raad van Bestuur. iii) de goedkeuring van de begroting en rekeningen. iv) de uitsluiting van een lid. v) de vrijwillige ontbinding van de vereniging. vi) de wijzigingen van het huishoudreglement vii) alle aangelegenheden die niet door de wet of door de statuten zijn toegewezen aan de Raad van Bestuur.

Art. 12. De Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen door de Raad van Bestuur telkens als het doel of het belang van de vereniging dit vereist en tenminste één maal per jaar. Buitengewone algemene vergaderingen kunnen gehouden worden telkens als de Raad van Bestuur dit nuttig acht. De leden worden minimum acht dagen voor de vergadering schriftelijk of per E-mail uitgenodigd. De dagorde wordt op de uitnodiging vermeld. Na het kenbaar maken van de dagorde kunnen punten worden toegevoegd mits akkoord van 2/3 van de aanwezige leden. De algemene vergadering beslist geldig, welk ook het aantal aanwezigen is.

Art. 13. Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.onder voorbehoud van de artikelen 8, 12 en 20 van de wet van 2 mei 2002. De wijziging van de statuten vereist een beraadslaging in een vergadering die voldoet aan een quorum van 2/3 van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Ingeval op de eerste vergadering minder dan 2/3 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden die geldig kan beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen de 15 dagen volgend op de eerste vergadering gehouden worden. De beslissing wordt geacht aanvaard te zijn indien ze wordt goedgekeurd door 2/3 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid,

Art. 14. Van elke algemene vergadering worden notulen opgemaakt, die op straffe van nietigheid ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris van de algemene vergadering. De besluiten van de Algemene Vergadering worden gebundeld en bewaard op de maatschappelijke zetel van de vereniging. Zij zijn voor de leden ter inzage beschikbaar en de leden kunnen op aanvraag een afschrift ontvangen.

TITEL IV. -- Raad van Bestuur

Art. 15. Samenstelling

De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur van ten minste drie personen, lid van de vereniging en aangeduid door de Algemene Vergadering. Het aantal bestuurders moet in elk geval steeds lager zijn dan het aantal personen dat effectief lid is van de vereniging.

Art. 16 Voorwaarden

Enkel natuurlijke personen kunnen tot bestuurder worden benoemd. Om tot bestuurder te worden verkozen, dient aan volgende voorwaarden te worden voldaan: meerderjarig zijn, effectief lid zijn en ten minste voor een tweede opeenvolgend jaar als lid ingeschreven zijn. De bestuurder voeren hun mandaat onbezoldigd uit.

Art. 17 Benoeming, ontslag

De opdracht van de bestuurder eindigt van rechtswege door het verstrijken van het mandaat, overlijden, ontslag, afzetting en verlies van lidmaatschap van de vereniging. Een bestuurder die benoemd is om een tussentijds opengevallen mandaat waar te nemen, blijft slechts totdat dat mandaat voltooid is. Iedere bestuurder kan vrijwillig ontslag nemen door een schriftelijke kennisgeving aan de Raad van Bestuur.Uittredende leden van de Raad van Bestuur zijn herkiesbaar.

Art. 18 Bekendmakingsvereisten

Benoeming, ontslag, aftreden en afzetting van bestuurders worden bekendgemaakt door neerlegging van de akte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van het gerechtelijk arrondissement waarin de vereniging haar maatschappelijke zetel heeft. Hierna worden ze binnen dertig dagen na neerlegging gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Art. 19. Vergaderingen, beraadslaging, beslissing

De Raad van Bestuur vergadert op bijeenroeping van de voorzitter of van twee bestuurders. De oproepingsbrief bevat de agenda eventueel vastgesteld na raadpleging van de andere bestuurders. De Raad van Bestuur vergadert als ten minste drie van de bestuurders aanwezig zijn. Alle besluiten worden genomen met gewone meerderheid, tenzij de statuten of het huishoudelijk reglement anders voorzien. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter. Er worden notulen opgesteld, die door de voorzitter worden goedgekeurd, en bewaard in een notulenregister dat ter inzage zal zijn van de effectieve leden.

Art. 20. Bevoegdheden

De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide machten. Hij mag onder meer, zonder dat deze opsomming beperkend is en zonder afbreuk te doen aan alle andere machten voortvloeiend uit de wet of de statuten alle daden en overeenkomsten stellen en afsluiten, schikkingen treffen, compromissen sluiten, roerende en onroerende goederen verwerven, ruilen en verkopen. De Raad van Bestuur kan één of meer afgevaardigde bestuurders aanstellen, belast met het dagelijks bestuur der postcheques, banken, spaarkassen en andere financiële instellingen.

Art. 21. Vertegenwoordiging

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt en verbindt de vereniging in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen. Hij kan alle handelingen van beheer en beschikking stellen, voor zover zij niet door de wet bij uitsluiting aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

TITEL V. -- Rekeningen, begrotingen

Art. 22. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december. De Raad van Bestuur bereidt de rekeningen en begrotingen voor en legt ze ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 van de VZW-wet en daarop toepasselijke uitvoeringsbesluiten. De jaarrekening wordt elk jaar neergelegd in het dossier gehouden op de griffie van de rechtbank van koophandel.

Art. 23. Voor alle geldelijke transacties die de vereniging aangaat is de handtekening van de voorzitter en/of penningmeester voldoende. Hij is gemachtigd alle lopende zaken van de vereniging te behartigen voor wat betreft betalingen voor materieel en administratieve benodigdheden, voor een bedrag van ten hoogste 1000 euro. Hij is eveneens gemachtigd uitgaven te doen van meer dan 1000 euro, indien de Raad van Bestuur hier eerst over beslist heeft.

TITEL VI. -- Inwendig reglement

Art. 24. De raad van beheer stelt een reglement van inwendige orde op, oftewel huishoudreglement, waarbij alles kan worden geregeld wat niet in de statuten wordt voorzien. Het reglement kan door de algemene vergadering steeds gewijzigd worden. Elke wijziging wordt aan de leden gemeld. Het reglement moet steeds ter inzage liggen bij elke vergadering, en op de maatschappelijke zetel.

TITEL VII. -- Ontbinding, vereffening

Art. 25. Bij ontbinding van de vereniging wijst de algemene vergadering een vereffenaar aan, waarvan zij de opdracht omschrijft. In geval van vrijwillige ontbinding wordt het netto-overblijvend actief overgedragen aan een andere vereniging of organisatie, gekozen door de algemene vergadering. Deze vereniging of organisatie moet een gelijkaardig maatschappelijk doel nastreven. Alle beslissingen betreffende de ontbinding, de vereffeningvoorwaarden, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de bestemming van het actief worden neergelegd op de griffie en bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad.

TITEL VIII. -- Slotbepalingen VII. Slotbepalingen

Art. 26. De wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd op 2 mei 2002, is onverminderd van toepassing voor de eventualiteiten waarvoor geen regeling is voorzien. Het Huishoudelijk Reglement voorziet in alle instanties, waarin de wet geen uitsluitsel geeft en regelt de zaken van inwendige orde. Tevens bevat het de aanvullingen bij en de verdere omschrijving van bovenstaande artikels.